Промяна в начина ва финансиране на русенските спортни клубове предлага на общинския съвет кметът Пламен Стоилов в съзвучие с приетия в края на миналата година нов Закон за спорта. 
Един от акцентите е, че състезание, което се провежда за първи път, ще се финансира при доказано участие на минимум 5 спортни клуба и с не по-малко от 100 състезатели. Отпусканите средства за зонални състезания ще са до 2000, за държавни - до 5000, а за международни - до 20 000 лева. Има изискване клубовете да нямат стопанска дейност, а ако вършат такава, да предоставят пълни отчети за приходи и разходи.
След изтичане на срока за подаване на заявленията специална комисия ще проверява редовността на документите и ще има право да изисква допълнителни сведения. Друго нейно право ще бъде при разглеждане на предложенията да намалява суми, считани за завишени.
Спортният клуб ще дължи пълна отчетност за изразходване на предоставените средства, освен това не бива да усвоява приходи от събиране на такси за участие, от предоставяне на рекламна площ, организиране на професионални спортни състезания. Контролът по изпълнението на финансираните проекти ще се извършва от комисия.
Заявления по Наредбата за финансово подпомагане през 2019 година ще се подават до 15 март.