20 млечни стопанства в Русенско все още не отговарят на изискванията и подлежат на принудително затваряне. Това става ясно от последната справка на Българската агенция за безопасност на храните. Актуалният списък от 8 януари включва 105 ферми от региона, най-големите от които в Екзарх Йосиф /387 животни/, Бъзовец /212/ и Баниска /207/. В списъка на големите стопанства с над 50 крави фигурират 16, които не изпълняват изискванията на Регламент 853/2004. Сред по-малките, с до 49 крави, такива са 4.
В края на 2013 година млечните стопанства в Русенско бяха, 593, но за следващите 5 години намаляха над 5 пъти. Постигането на стандартите за хигиена и най-вече за количества микроорганизми в млякото се оказаха непостижими за 4/5 от кравефермите в региона, които трябваше да направят инвестиции от порядъка на 100 хил. лева, за да останат на пазара - нещо, което за малките стопанства нямаше никакъв икономически смисъл. Първият срок бе краят на 2013 г., след което на два пъти бе отлаган с по две години без броят на сертифицираните стопанства да се увеличи съществено.
През 2016 и 2017 г. БАБХ извърши официална оценка на млекодобивните стопанства с 50 и повече млечни животни и млекодобивните стопанства с 10 до 49 млечни животни. Целта на официалната оценка бе да се определи статутът на всяко стопанство по отношение на Регламент 853/2004. След приключилата официална оценка на млекодобивните стопанства със статут на „неотговарящи“ се предписаха коригиращи действия и те имаха възможност да докажат, че са изпълнили изискванията за добив на качествено сурово краве мляко. Някои от тях обаче явно все още не са го направили.