Русе пропада надолу в класацията по икономическо и социално развитие „Регионални профили“, изготвяна всяка година от Института по пазарна икономика (ИПИ). В миналогодишното изследване регионът получи оценка добър 4 и в двете области. В публикувания вчера обзор, отчитащ развитието през 2016-2017 година, вече сме в групите на средняците. По икономическо развитие изоставаме от София и Габрово с оценки много добър 5 и Стара Загора и Варна (добър 4). В социалната сфера пред нас са София - с много добро развитие, Варна, Велико Търново, Габрово, Смолян и Пловдив с добро.
От ИПИ посочват, че икономиката на Русе расте, което е съпроводено и с увеличение на заплатите, но те остават по-ниски от средните за страната. Най-висока оценка - много добра, икономистите дават на инфраструктурата в областта. Това е и единствената сфера, където се отчита подобрение спрямо миналата година. Най-ниско е оценено здравеопазването - незадоволително 2, най-вече заради недостатъчния брой лекари. В някои сектори оценките на анализаторите изглеждат доста спорни, може би защото се базират само на официални и не съвсем актуални данни. По отношение на околната среда например се сравняват данните за нивата на въглероден диоксид и то от 2016 г., без да се коментират нивата на праховите частици и други замърсители във въздуха.  
Доходи и условия за живот - среден 3
Брутният вътрешен продукт на човек от населението в област Русе продължава да нараства и през 2016 г., достигайки 10 523 лв. при 13 206 лв. за страната. Това нарастване е съпроводено и от стабилен ръст на заплатите в областта, които обаче все още остават по-ниски от средните за страната. Доходите на домакинствата също нарастват през 2017 г. след като през 2016 г. отбелязаха лек спад.
Пазар на труда - добър 4
Икономическата активност и заетостта нарастват и през 2017 г., въпреки че остават малко под средните за страната нива. Безработицата намалява още и остава по-ниска от средната за страната - 5,7% при 6,2% за страната. делът на населението на възраст 25-64 г. с висше образование в област Русе нараства до 27,7% (при 27,8% в страната), а с основно и по-ниско образование - намалява до 16,8% (при 17,2% в страната). Все пак влошената демографска картина в областта се отразява и на пазара на труда. Коефициентът на демографско заместване като отношение на населението на 15-19 г. към това на 60-64 г. в областта е 56% (при 64% в страната). Това означава, че на всеки 100 души, на които предстои да навлязат в пенсионна възраст през близките няколко години, отговарят 56 младежи, на които предстои да се влеят на пазара на труда.
Инвестиции - среден 3
Бизнес и инвестиционната активност в област Русе се повишава през последните години, но изостава спрямо средните нива в страната. След няколкогодишен ръст относителните разходи за придобиване на дълготрайни материални активи намаляват през 2016 година. Същевременно чуждестранните преки инвестиции нарастват леко и не могат да компенсират колебливия си ръст през предходните години, оставайки двойно по-ниски от средното ниво в страната спрямо населението. Усвояването на европейски средства също забавя своя ръст и към 30 юни 2018 г. изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми в областта достигат 1171 лв. на човек при 1543 лв. на човек в страната. В рамките на областта най-много е усвоила община Бяла, а най-малко - община Борово.
Инфраструктура - много добър 5
Русе е важен логистичен център в страната и гъстотата на пътната и железопътна мрежи е сравнително висока. По-висок е и делът на първокласните пътища, но въпреки това качеството им остава ниско и през 2017 г. Русе продължава да е областта с най-малък дял на пътната настилка в добро състояние - 20% при 40% в страната. Достъпът и използването на интернет в областта се повишават и през 2017 г. и остават над средните за страната нива.
Данъци и такси - добър 4
Усреднените ставки на местните данъци и такси в общините в област Русе са сравнително ниски и през 2018 година. От разглежданите шест местни данъка и такси единствено годишният патентен данък за търговия на дребно в общините в област Русе е леко по-висок от средния за страната. Същевременно таксата за битови отпадъци за нежилищните имоти на юридическите лица е значително по-ниска от средните нива в страната.
Администрация - среден 3
За първи път през 2018 г. оценката за активна прозрачност на общините в областта е по-ниска от средната за страната. Въпреки че намалението в област Русе е символично, оценката на множество други области се повишава значително. Общините в областта продължават и работата си по развитие на електронното правителство и предоставянето на административни услуги на „едно гише“, като и при двата показателя самооценките на администрацията се повишават през 2018 година. Областта продължава да изостава чувствително по отношение на покритието на кадастъра. През 2017 г. нивото на територията на областта, включена в кадастралната карта, остава 13,2% при 36,6% в страната, общините Ветово и Ценово все още не участват изобщо в кадастралната карта.
Демография - добър 4
Въпреки че изселването от област Русе продължава да е по-ниско от средното за другите области и страната като цяло, слабата раждаемост в областта се отразява неблагоприятно на демографската картина. През 2017 г. коефициентът на естествен прираст намалява до -8,9 промила при -6,5 промила за страната. Коефициентите на възрастова зависимост също се влошават. Отношението на населението на 65 и повече години към това до 14 г. нараства до 182% (при 148% в страната), а към това на 15-64 г. - до 36% (при 32% в страната) през 2017 година.
Образование - среден 3
Делът на записаните в V-VIII клас в областта нараства през 2017 г., но остава по-нисък от средния за страната. Средният успех на матурите по български език и литература в областта намалява още през 2018 г. и остава под средния за страната, но делът на слабите оценки също намалява и е под средния за страната (3% при 6% за страната). Относителният брой на студентите се свива в унисон с тенденциите в страната.
Здравеопазване - незадоволителен 2
Лекарите в областта са значително по-малко спрямо населението. Относителният брой както на общопрактикуващите лекари, така и на специалистите е по-нисък от средните нива за страната. Относителният брой на леглата в многопрофилните болници също е по-ограничен, но въпреки това относителният брой на преминалите болни за лечение и през 2017 г. е близък до средния за страната. Това показва, че въпреки ограниченията в медицинския персонал и легловата база, жителите на областта продължават да търсят медицинска помощ в местните болници.
Сигурност и правосъдие - добър 4
Натовареността на наказателните съдии в окръжния съд в Русе се увеличава през 2017 г. и вече е над средната за страната (за първи път от поне осем години). Въпреки това бързината на правораздаването все още е по-добра от средната. Делът на наказателните дела, приключили в тримесечен срок, се повишава до 97,5% (при 90,6% в страната), а този на висящите дела остава далеч под средния.
Относителният брой на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността в област Русе традиционно е по-нисък от средния за страната, но разкриваемостта им е близка до средните стойности и през 2017 година.
Околна среда - среден 3
Въпреки сравнително високата степен на урбанизация на областта, делът на населението в селища с обществена канализация е относително нисък - 68,2% при 75,7% за страната през 2016 година. Същевременно обаче, цялата канализация в областта е свързана в пречиствателни станции за отпадъчни води и по този показател областта се представя по-добре в сравнение със средните стойности за страната, където свързаността на населението е 63,1%. Замърсяването на въздуха в областта с въглероден диоксид задържа нивото си и през 2016 г. и остава под средното за страната. Относителният обем на образуваните битови отпадъци намалява, но отново е сравнително висок.
Култура - добър 4
Културният живот в областта е сравнително интензивен и през 2017 година. Посещенията на местните кина нарастват до 819 на хиляда души от населението (при 778 на хиляда души в страната). Относителният брой на посещенията в театрите намалява, но остава значително по-висок от средния за страната. Посещенията в библиотеките пък се увеличават значително. Единствено относителният брой на посещенията в музеите в областта остава по-нисък и намалява за втора поредна година, достигайки 362 посещения на хиляда души при 722 на хиляда души в страната през 2017 година.