Повече гаранции за собствениците на „бели петна“ - земеделски имоти, които се обработват без собствениците им да са сключили договор за аренда или наем, ще даде новият Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи. Проектът бе публикуват от Министерството на земеделието и храните за обществено обсъждане.
Към момента 12 350 декара плодородни ниви в Русенско са такива „бели петна“. За тях няма сключени договори, най-често защото наследниците на имотите са много и не могат да се разберат; защото живеят извън страната или просто предпочитат да не се обвързват с арендатор. Земите им обаче продължават да се обработват, като рентите се събират служебно от държавата и се пазят по сметки на Областна дирекция „Земеделие“. За тази година това са над половин милион лева. От ОДЗ собствениците могат да получат парите си в петгодишен срок. В последните години в Русенско няма случаи на неплащане от страна на арендаторите, като и за настоящата стопанска година сумите вече са почти изцяло събрани. А доста хора минават периодично, за да си ги вземат, съобщи директорът на ОДЗ-Русе Борислава Братоева.
С новите текстове се въвеждат допълнителни мерки за гарантиране правата на собствениците на „бели петна“. Всеки стопанин, определен да обработва имоти или части от тях, занапред ще трябва да представя запис на заповед за дължимата сума. Ако не го направи в определения срок, директорът на областната дирекция „Земеделие“ изменя заповедта, като изключва участника от процедурата. Досега арендаторите имаха задължение да плащат в тримесечен срок.
В проекта е описан и нов ред за определяне на размера на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината. Предвидено е средното годишно рентно плащане да се определя от комисия за областта, назначена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“, в левове на декар, според начина на трайно ползване на имотите. Стойността на средното годишно рентно плащане се изчислява на база всички договори за периода от 20 януари на предходната година до 20 януари на текущата година, регистрирани в общинската служба по земеделие, за съответното землище. Досега изчислението можеше да се направи само въз основа на някаква извадка от договорите, включително и по-стари. Според Борислава Братоева, промяната неминуемо ще доведе до покачване на служебно определяните ренти.
Предвижда се изискване за минимален 5-годишен срок на арендните договори и за сключването им от съсобственици, притежаващи повече от половината от общата земя. За договорите за наем и за съвместно обработване не е въведено правило за минимален срок. Те могат да се сключват от съсобственици, притежаващи повече от 25% от собствеността върху земята, като за неуредените случаи се препраща към разпоредбите на Закона за собствеността.
В проектозакона са разписани и правила за ползването и разпореждането със земите от Държавния поземлен фонд (ДПФ), както и със земите в бившите стопански дворове. Предвижда се възможност за земеделските земи от държавния и общинския поземлен фонд да се ползват след търг или без провеждане на тръжна процедура по пазарни цени, като са определени минимални 5-годишни срокове и максимални 10-годишни срокове за отдаване под аренда за отглеждане на едногодишни полски култури. За създаване и отглеждане на трайни насаждения срокът е до 30 години, като ще има възможност и за удължаване.
При отдаването на земите от държавния поземлен фонд под наем или аренда чрез провеждане на тръжна процедура, е променен срокът (от 31 март на 15 февруари на текущата календарна година), до който министърът издава заповед за откриване на търга за следващата стопанска година.