Минималната работна заплата да достигне 650 лева през 2021 г., а средната - 1500 лв. Това предвижда планът на Националната стратегия за намаляване на бедността, публикувана на интернет-страницата на Министерството на труда и социалната политика за обществено обсъждане. Той има за основна цел да намалява броя на хората, живеещи в риск от бедност.
Ключов приоритет на националната стратегия е осигуряването на възможности за заетост и повишаване на доходите чрез активно включване на пазара на труда. В плана за действие за следващите две години за изпълнение на стратегията са разписани и редица мерки за намаляване на работещите бедни, за заетост на младежи и други уязвими групи, както и за предоставяне за безвъзмездно ползване на учебници и други. Практиката от последните години обаче показва, че ефектът от тях е скромен, а повишаването на доходите в извънбюджетните сфери е резултат най-вече от по-високите заплати, които притиснатият от липсата на работна ръка бизнес е принуден да плаща.
По последни данни за 2017 г. равнището на бедност у нас е малко над 23%. Относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица (58.7% за 2017 г.). Беден обаче е и всеки десети от работещите, като за заетите на непълно работно време рискът за изпадане в бедност е повече от 4 пъти по-висок. 55% от самотните пенсионери над 65 години са бедни.