Министерство на енергетиката е извършило ежегодната проверка на готовността на "Електроразпределение Север" за работа през зимния сезон. Експерти от дирекция "Сигурност на електроснабдяването и управление при кризисни ситуации" на министерството са посетили избрани по методика обекти от електроразпределителната мрежа. Инспектирани са електропроводи, подстанции, възлови станции и трафопостове на цялата територия на Североизточна България. 
За нормалното функциониране на съоръженията през предстоящата зима екипите на "ЕРП Север" провеждат регулярни инспекции и профилактика, което  включва обследване на съоръжения със специална инфрачервена камера, подмяна на изолатори, кабели и проводници, почистване и обслужване по утвърден годишен график.  През октомври и ноември се извършват заключителни обходи и огледи, за да се идентифицират нововъзникнали проблемни ситуации и рискове за работата на съоръженията през зимния сезон.
До момента специалистите на ЕРП Север са положили 116 754 метра нови кабели средно (СрН) и ниско напрежение (НН). Монтирани са 2261 стоманорешетъчни и стоманобетонни стълба, 1516 км въздушни усукани проводници НН с висока устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия. В мрежата са вложени 10,3 тона нови алуминиево-стоманени проводници. Подменени са 2808 измервателни и силови трансформатори, 833 разпределителни касети, 1464 прекъсвачи. Долято е 18,6 тона трансформаторно масло. 
Предстои по график да се финализират дейностите по почистване на въздушните електропроводи, есенната профилактика и текущи ремонти по някои съоръжения.
Компанията разполага с 281 ремонтни екипа, снабдени с необходимите лични предпазни средства и специализирано оборудване и техника. Подготвен е и автомобилният парк с налични 935 високопроходими, екипни и специализирани автомобили. Има изготвени планове за справяне с извънредни ситуации.