Във връзка с информации в регионални и национални медии за зачестили случаи на влошено качество на доставяната електрическа енергия на потребители в град Мартен и село Сандрово, община Русе, в изпълнение на своите контролни правомощия КЕВР предприе мерки за изясняване на случая. Това съобщиха вчера от пресцентъра на енергийния регулатор. 
В писмо на председателя на КЕВР до ръководството на "Енерго-Про" регулаторът изисква дружеството да предостави анализ на причините за нарушеното електроснабдяване и в краткосрочен план да предприеме конкретни мерки за тяхното отстраняване. Копия на писмото са изпратени и до кметовете на Мартен и Сандрово - Димо Тонев и Божидар Стоилов.
За целите на започналата проверка електроразпределителното дружество трябва да монтира сертифицирани уреди за измерване качеството на доставяната електрическа енергия в точките на присъединяване на засегнатите от прекъсванията клиенти в Мартен и Сандрово за период не по-кратък от седем денонощия. На регулатора следва да бъде предоставена информация и за схемите на електрозахранването на имотите - подстанции, електропроводи средно напрежение, трафопостове и прилежащите им изводи от мрежа ниско напрежение. Справката трябва да включва и данни за всички ръчни и автоматични изключвания на съоръженията за едногодишен период, изготвена и проследима по данни от диспечерските дневници и дневниците за работа по съоръженията. 
КЕВР изисква дружеството да предостави и копия на всички жалби и сигнали срещу чести изключвания на напрежението и/или изгорели електрически уреди за двугодишен период, предшестващ проверката, както и отговорите на тези жалби. В доклада на дружеството до КЕВР трябва да бъде направена оценка на моментното състояние на съоръженията за електрозахранване на имотите и доказателства за изпълнени мероприятия за едногодишен период, предшестващ проверката, както и за дейностите по тяхното поддържане - копия на документи от обходи, огледи, становища, предписания, протоколи за извършени ремонти, просеки и др., доказващи спазването на приложимата нормативна уредба при тяхната експлоатация. 
След получаването на цялостната документация КЕВР ще извърши анализ и при необходимост ще назначи проверка на място с цел да бъде установено изпълнението на лицензионните задължения на дружеството за осигуряване на качество на предоставяните услуги.
При всички постъпващи сигнали на граждани и медии за влошено качество на електрозахранването, в изпълнение на своята контролна дейност КЕВР ще прилага законовите си правомощия в защита на правата на изрядните клиенти на енергийните дружества. Според енергийния регулатор нарушеното електроснабдяване накърнява техните интереси и може до доведе до материални щети за тях, както и до социални и здравни рискове. В тази връзка Комисията ще изисква енергийните дружества да изпълняват стриктно задълженията си съгласно Общите им условия за предоставяне на надеждна, непрекъсваема и качествена енергийна услуга на техните абонати, се казва в съобщението на КЕВР.
Както "Утро" писа, "Енерго-Про" вече пое ангажимент за подмяна на съществуващите проводници с въздушни от усукан тип, които са много по-устойчиви на атмосферни смущения и влияние от клоните на дървета. До края на септември ще започне изграждането на възлова станция "Изток" в местност Слатина. Това ще позволи да се заобиколят локалните електропроводи, които са обект на постоянни кражби на метал.