Министерството на финансите предлага от 2020 г. да отпаднат хартиените бележки, които работодателите издават за получени през годината извънтрудови доходи. Предвижда се информацията да се подава от фирмите към Националната агенция за приходите. Това е записано в проект за промени в Закона за облагане доходите на физическите лица на Министерството на финансите. 
Предвижда се предоставените данни автоматично да се зареждат в образците на годишните данъчни декларации, което значително ще опрости процеса на попълването и подаването им по електронен път. Освен това всеки, който има ПИК, ще може да прави справки в обявените за него данни от съответния платец на доход, което ще улесни попълването на декларацията и в случаите, когато не се подава по електронен път. 
За да се въведе тази промяна, се предлага по-ранен срок за подаване на информацията, като е предложен срок - 28 февруари на следващата година. Този срок е съобразен, от една страна, с крайния срок за извършване на годишното преизчисляване от работодателя по основното трудово правоотношение, а от друга, с възможността данните да се обработят от НАП, за да е възможно зареждането им в годишната данъчна декларация. За целта се предлага удължаване на срока за ползване на отстъпката от 5 на сто - до 31 март.
С проекта се предлага още дължимите годишни данъци да се закръгляват така, че да са само в левове и без стотинки. Тази промяна се предвижда да се прилага и при деклариране на доходите за 2018 г.
За млади семейства, за деца и за деца с увреждания отпада задължението към годишната данъчна декларация да се прилага писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение.
Предлага се и повишаване на стойността на необлагаемите награди от игри, състезания и конкурси от 30 на 100 лв.