С промени в Закона за счетоводството акционерните и командитни дружества с акции, които са микропредприятия, ще бъдат освободени от задължителния независим финансов одит, което означава, че те вече няма да представят и финансови отчети. Това реши кабинетът вчера, приемайки Плана за действие с мерките, адресиращи основните области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите.
С този план се разработва и внедрява в реална среда нова електронна услуга на Националната агенция за приходите, свързана с подаване на искания за удостоверения за местно лице по електронен път.
По данни на Националния статистически институт 3 637 (три хиляди шестстотин тридесет и седем) български микропредприятия се освобождават от одитирането. Това са акционерни дружества и командитни дружества с акции, които към 31 декември не надвишават най-малко два от трите показателя - балансова стойност на активите - 700 000 лв., нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв., средна численост на персонала за отчетния период - 10 души.