Две фирми искат да се заемат с изготвянето на инвестиционен технически проект за ремонт на двора на училището за европейски езици „Св. Константин Кирил Философ“, с което да се реши дългогодишният проблем с наводненията на сградата. Оферти за участие в процедурата са подали русенската „Гео Чонов“ и шуменското обединение „Проджект консулт“, като комисия оглежда документите и предстои да избере изпълнител. За да се сложи край на потапянето под вода на приземния етаж на училището при всеки проливен дъжд, е необходимо да се направи реконструкция на ВиК инсталацията, да се ремонтира дворът и да се коригират наклоните така, че да не отвеждат водата към сградата. 
Една от причините за наводненията е, че училищната сграда и т.нар. водоплътен тротоар около нея са на по-ниско ниво от околния терен, на който пък липсва добро отводняване и при обилни валежи се задържат води. Те влизат в подземието, където са аулата и няколко класни стаи. Друг проблем е, че отводнителните решетки са изключително неподходящи, като около северната фасада са с наклон, а на другите места са с много малка проводимост. Те не могат да поемат повърхностните води, лесно се задръстват от листа и в двора на училището се образува малко езеро.