Промени в наредбата за прием на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в общинските училища в Русе публикува за обсъждане общината. Те предвиждат родителите да подават заявление за кандидатстване всяка година. За неприетите към края на календарната година деца ще бъде необходимо да бъде подадено ново заявление след отварянето на системата през следващата календарна година. Тя се отваря за регистрации на заявления на 10 януари и се затваря на 15 декември. Промяната се въвежда заради изискванията за обработване на лични данни и необходимостта от установяване на срокове за съхраняването им. В тази връзка след приключване на приема за календарната година личните данни на заявителите и децата се заличават. 
От работната комисия, която изготви проекта на наредбата, смятат, че това ще се отрази благоприятно на приема, тъй като ще отпадне големият брой генерирани в системата входящи номера още от стартирането й през 2013 г. Към момента те са над 8800, което води до объркване сред родителите за общия брой на подадени заявления. С промяната в системата ще се генерират само входящи номера за конкретната календарна година без натрупване от предходните години.
Друга промяна в наредбата е, че ще се добавят допълнителни точки според избора на желание за учебно заведение. Това ще допринесе децата със заявено първо желание да бъдат класирани преди децата по второ, трето и т.н. За първо желание ще се дават 6 точки, за второ - 5, за трето - 4, четвърто - 3, пето - 2 и за шесто желание - 1 т. Въвеждането на допълнителните точки налага и промяна в броя на точките за основните критерии, които към момента носят по 1 и 2 точки. С новите изменения критериите вече ще носят съответно по 10 и по 20 точки. Очаква се промените в наредбата за прием в детските градини да бъдат разгледани и гласувани след ваканцията на общинските съветници.