Доходите и разходите на домакинствата се покачват сериозно спрямо предходната година, показва редовното тримесечно наблюдение на домакинските бюджети на Националния статистически институт. Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2018 г. е 1474 лв. (491,33 лева месечно) и спрямо същия период на 2017 г. се повишава с 8.7%. С най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.7%), следван от доходите от пенсии (28.1%) и от самостоятелна заетост (6.6%). 
Спрямо второто тримесечие на 2017 г. доходът от работна заплата нараства от 769 на 835 лв. или с 8.6%, от пенсии - от 356 на 413 лв. (с 16.1%), а от самостоятелна заетост - от 93 на 97 лв. (с 4.8%). Доходите от социални обезщетения и помощи намаляват от 46 на 35 лв. (с 24.4%).
Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2018 г. е 1331 лв. и се увеличава с 11.4% спрямо същото тримесечие на 2017 година. От данните излиза, че за тримесечието домакинствата са спестили по 143 лева на човек. 
Наблюдението на домакинствата показва, че настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти. В сравнение със същото тримесечие на 2017 се отчита увеличение в потреблението на зеленчуци - от 18.2 на 19.0 кг, мляко кисело - от 7.3 на 7.9 кг, и месо - от 8.2 на 8.6 килограма. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия - от 21.6 на 21.3 кг, и на мляко прясно - от 4.6 на 4.4 литра. Без промяна остава потреблението на яйца, олио, фасул зрял и захар.