Икономиката на България продължава да расте с темпове над средните в Европа, показват данните на националната статистика. През второто тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 3.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 0.8% спрямо първото тримесечие на 2018 г. В номинално изражение произведените стоки и услуги достигат 26,047 млрд. лева, а реализираната добавена стойност - 22,445 млнрд. лeвa.
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (79.0%), което в стойностно изражение възлиза на 20,586 млрд. лева. Бруто капиталообразуването е 6,009 млрд. лв. и заема 23.1%. Външнотърговското салдо е отрицателно
Спрямо първото тримесечие на същата година БВП се увеличава с 0.8%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0.6%.
Икономиката нараства с 3.4% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3.1%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 4.7%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 4.4% през второто тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 2.7 и 4.6%.