С над 5,5 млн. лева могат да се сбогуват вложителите в Русенска популярна каса, която след двегодишна агония се запътва към фалит, научи "Утро". В Окръжен съд-Русе вече е внесена молба от дружеството да бъде открито производство по несъстоятелност. Според документа, подписан от председателя на кооперацията Юри Дудев, изискуемите задължения възлизат на 5 525 866 лева, а касата няма паричен ресурс или бързоликвидни активи, с които може да ги погаси. По тези причини се иска съдът да обяви неплатежоспособността на дружеството, да назначи синдик и да определи дата за първо събрание на кредиторите. 

От документите става ясно, че вложители в касата са стотици русенци, дали парите си там заради по-високите лихви. Схемата е следната: Ставаш кооператор с някакво дялово участие, след което правиш допълнителни вноски за десетки хиляди лева. Тях касата може да използва при осъществяване на дейността си срещу задължението да ги върне изцяло или на части при поискване от титуляра вносител заедно с договорената лихва. С набраните суми се отпускат заеми, с доходността от които се покриват лихвите по новопривлечените средства. 
Тази схема работи дълги години до 2016 г., когато фалираха популярните каси в Дупница и Сливен. Чак тогава някои разбраха, че тези кооперации не са банки и парите в тях не са гарантирани от държавата. И всички се юрнаха да си теглят парите. Тези пари обаче вече ги нямаше - те бяха дадени като кредит или инвестирани (сполучливо или не) и можеха да покрият само малка част от вложените допълнителни суми. 
През юли 2016 г. Русенска популярна каса спря плащанията. След седмица общото събрание на кооперацията взема решение за продажба на принадлежащи й недвижими имоти, както и че кооператорите могат да получат имоти вместо плащане или да ги трансформират в 2, 3 и 5-годишни заеми към кооперацията с годишна лихва. Някои се възползваха от тези възможности, други обаче предпочетоха да търсят правата си в съда. Така опитът да се направи една управляема ликвидация на касата, при което тя да продаде всичките си активи и изплати всичките си задължения, бе осуетен.
От миналата година Русенска популярна каса загуби над 10 дела, заведени срещу нея от вложители, които си искат парите незабавно (на което имат право по договор). И това е основната причина касата да подаде молба за обявяване в несъстоятелност, обясни за „Утро“ председателят на кооперацията Юри Дудев. Според него общите активи на дружеството са на стойност 8-9 млн. лева, от които имоти за 3-4 млн. лева (които обаче са трудно продаваеми), а останалите са вземания от клиенти, получили заеми от касата и непогасили ги до момента. Така че при благоприятно развитие всички вложители имат шанс да си получат обратно парите.
Тези милиони обаче са по балансова стойност, а колко всъщност би донесла продажбата на всички активи, трудно може да се каже. Много неща занапред ще зависят от назначения от съда синдик, който ще има задача да събира вземанията. И от решенията на кредиторите как да се събират вземанията, а тези кредитори са всъщност вложителите в кооперацията, тъй като тя няма нито лев привлечени пари от външни източници. Така че несъстоятелността всъщност не помага с нищо на вложителите-кредитори, дори ги затруднява, тъй като трябва да следват доста мудните понякога съдебни процедури.
Кооператорите можеха сами да управляват този процес, можеха да изберат друго ръководство в случай, че ни нямат доверие. Но те предпочетоха този начин, коментира Дудев.