Русенската машиностроителна фирма "Спарки" завършва първото полугодие на настоящата година със счетоводна загуба от 316 хил. лева, става ясно от предварителния, неодитиран отчет на дружеството за миналата година. Финансовият резултат се влошава съществено спрямо предходната година, когато беше отчетена печалба от 520 хил. лева. Спрямо първото тримесечие се отчита незначително подобрение.
За периода януари-юни "Спарки" отчита на индивидуална база нетни приходи в размер на 12,867 млн. лв. спрямо 12,653 млн. лева за предходната година. Продажбите се увеличават с 1,7% или с 214 хил. лева. Разходите за дейността обаче нарастват с 1 млн. лв.
Към 30 юни общата сума на активите на "Спарки" е 39,259 млн. лв., а стойността на собствения капитал вече е 9,947 млн. лв.
За шестмесечието текущите пасиви на машиностроителната фирма нарастват с 2 млн. лева до 28,1 млн. лева и надвишват с повече от 7 млн. лева текущите активи, което показва, че фирмата има проблеми с управлението на паричните потоци. За януари-юни са платени лихви в размер на 493 хил. лева.
"Спарки" се бори с многомилионните си задължения вече близо 10 години, но те си остават на едно постоянно ниво, като редовно се разсрочват. Основен кредитор на русенското дружество вече е Българската банка за развитие. 
Към края на март "Спарки" дава работа на около 470 човека.