Второ проучване сред работодателите за потребностите им от кадри започна през август Агенцията по заетостта. До 17 септември собствениците на предприятия могат в on-line анкетен формуляр на сайта на АЗ да посочат обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и служители. Целта е да се получи информация за търсените от бизнеса през следващите 12 месеца професии, компетентности и умения на работната сила. Работодателите могат да посочат и очакванията си за необходимите след 3 години кадри, професионални направления или области на висшето и средното образование.