Заместниците на икономическия министър Емил Караниколов ще се увеличат с един, предаде БГНЕС.

Това стана с решение на правителството за промяна в Устройствения правилник на Министерството на икономиката. Предвижда се увеличаване числеността на заместник-министрите на икономиката от двама на трима, за сметка на числеността на Общата администрация и респективно числеността на дирекция „Финанси и управление на собствеността“.

Заместник-министърът ще подпомогне министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на икономиката, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на многофункционалните му правомощия.

Предвидено е и отмяна и заличаване на текстове по отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, което ще осигури съответствие на Устройствения правилник на Министерството на икономиката със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).