За периода април - юни 2018 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 252 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо първото тримесечие на 2018 г. неистинските български банкноти са със 108 повече. Относителният дял на задържаните през второто тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на юни 2018 г. възлиза на 0.000057%.
В общия брой на задържаните през второто тримесечие на 2018 г. неистински български банкноти най-голям е делът на купюрата от 20 лева (68.25%). Броят на задържаните неистински банкноти от 20 лева представлява 0.000134% от общия брой на намиращите се в обращение в края на юни 2018 г. такива купюри. В структурата на задържаните неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение, с по-малки дялове са тези от 50 и 10 лева, съответно с 21.83% и 8.33%. За периода април – юни са задържани и 4 броя неистински банкноти от 100 лева. За отчетния период не са задържани неистински банкноти от 2 и 5 лева.
В периода април-юни 2018 г. бяха регистрирани и задържани общо 127 броя неистински български разменни монети, от които 6 броя от 2 лева, 22 броя от 1 лев и 99 броя от 50 стотинки. Относителният дял в общия брой на монетите в обращение към края на юни 2018 г. е 0.000005%.
През второто тримесечие на 2018 г. в БНБ са регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 183 броя евро, 101 броя щатски долари и 68 броя банкноти от други чуждестранни валути.
В края на юни 2018 г. парите в обращение достигат 15 768.7 млн. лв. За едногодишен период спрямо края на юни 2017 г. те нарастват с 10.93%, или с 1553.8 млн. лв. През предходния едногодишен период (юни 2016 г.-юни 2017 г.) нарастването е по-високо както в процентно отношение (12.30%), така и като абсолютна стойност (1557.1 млн. лв.), съобщиха от БНБ. През април-юни 2018 г. парите в обращение се увеличават с 521.3 млн. лв., или с 3.42% в сравнение с края на март 2018 г. Нарастването им е с 0.36 процентни пункта по-ниско от отчетеното за същия период на 2017 г. Най-висок месечен прираст (1.68%) в рамките на второто тримесечие на 2018 г. парите в обращение отбелязват през юни.
В края на юни 2018 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.50%, като през второто тримесечие е намалял с 0.01 процентни пункта спрямо края на март.
В края на юни 2018 г. в обращение са 440.4 млн. броя банкноти, които са с 15.1 млн. броя, или с 3.54% повече в сравнение с края на март. За същия период общата им стойност нарасна с 3.41% (507.6 млн. лв.), достигайки към 30 юни 15 375.1 млн. лв.