Нова методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване" прие вчера Министерският съвет, съобщи правителствената пресслужба. Тя се основава на принципа водните услуги да се предлагат на цена, покриваща всички разходи за извършването им. Освен това политиките по ценообразуване трябва да предоставят подходящи стимули за устойчиво и ефективно използване на водите, при постигане на баланс между социален, екологичен и икономически ефекти.
В момента доставяната вода за напояване от сдруженията за 2018 година ще варира в широки граници. За поливния сезон през 2018 г. фермерите ще заплащат между 0,003 лв./куб.м и 0,35 лв./куб.м. Водата за напояване включва два компонента - за напоявана площ и за доставен обем вода, като цената за напоявана площ се заплаща еднократно - само при първа поливка. В Русенско гравитачната вода се продава от "Напоителни системи" по 0,15 лв./куб.м, като цената достига до 0,32 лв./куб.м за помпено доставяната трето стъпало. 
Експертите са на мнение, че прилагането на новата мето дика ще допринесе за по-спра ведливо и балансирано разпреде ление на разходите и повишаване на ефективността на услугата. Предлагат се подобрения и улеснения както за доставчиците на услугата "Доставка на вода за напояване", така и за ползвателите.