Да се подобри дисциплината в общинския съвет и да се въведе по-стриктен ред по отношение на присъствието на съветниците до края на сесиите. За това настояват общинските съветници от различни групи Никола Михайлов, Иво Пазарджиев, д-р Теодора Константинова, Божидар Йотов, Мариета Волф и Дауд Ибрям. Те предлагат промени в правилника за организацията и дейността на общинския съвет, с които да се регламентират изисквания за участието в заседанията.   Инициативата е провокирана от факта, че през последните години има практика в края на сесиите общински съветници да напускат заседанието. В тази връзка се предлага да има два присъствени списъка, като избраниците трябва да се подписват в началото и в края на сесията.
В момента за участието си в сесиите те получават 20% от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет или около 380 лева. С промените в правилника се предлага съветник, който се е регистрирал само в един списък, да получава половината от предвидените пари за участие в заседанието или около 190 лева.
„Особено неприятно впечатление прави, че общински съветници напускат заседанието, когато предстоят питания на общински съветници и се дава думата на гражданите. Не са редки случаите, когато работата на общинския съвет се прекратява поради липса на кворум именно в края на заседанието. Това е недопустимо от гледна точка на желанието ни по-голям брой граждани да вземат участие в обществения живот и да контролират работата на общинска администрация и на общинските съветници чрез питания, изказване на становища“, посочват вносителите. Те са проучили редица правилници за работа на общинските съвети - в София, Варна, Бургас и други градове, в които са регламентирани изисквания за по-дисциплинирана работа на общинските съветници. 
За да се пресекат опити за недобросъвестно попълване на списъците, се предлага първият в началото на заседанието да бъде на разположение за вписване на общинските съветници до 15-тата минута след началото на сесията, а последен в него да се подписва председателят на постоянната комисия по етика Мариета Волф. Вторият присъствен списък ще бъде на разположение след края на заседанието, като първа в него ще се подписва Волф, а ако тя отсъства, нейният заместник.
Предстои идеята да бъде обсъдена в общинския съвет през септември.