Земеделските стопани вече могат да заявяват онлайн договори за един ден и за четири часа, съобщиха вчера от Главна инспекция по труда (ГИТ). Промените са в следствие актуализирана система за онлайн предоставяне, регистриране и отчитане на образците на договори по член от Кодекса на труда за наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа при обработка на насажденията и прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.
В софтуера вече са заложени съгласуваните с НАП размери на осигурителните вноски, които трябва да бъдат заплатени авансово при наемане на работници за 4 часа. Актуализиран е и калкулаторът на системата, чрез който се изчислява размерът на сумите за осигурителни вноски и данък общ доход, които са за сметка на осигуреното лице, както и нетното възнаграждение, което трябва да му бъде изплатено.
Остава и възможността еднодневни договори да се заявяват на място в дирекцията „Инспекция по труда“ по местонахождение на обработваемата площ. 
Еднодневните договори бяха въведени през юли 2015 г. по предложение на Съюза на дунавските овощари с цел създаване на възможност за по-лесно наемане и по-голяма мобилност на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа и „изсветляване“ на работната сила в земеделието. Наетите по силата на този договор се осигуряват за пенсия и не губят правата си за социално подпомагане и обезщетения за безработица. Този вид договори се прекратяват с изтичането на работния ден и работодателите нямат ангажимент да регистрират сключването и прекратяването им в НАП, нито да оформят трудови книжки.