През изминалите седмици в регионалните медии се появиха съобщения за отбелязване от едно русенско средно училище на важен юбилей - „135 г. икономическо образование в Русе“. Юбилеите са хубаво нещо. Но още по-хубаво е, когато зад тях стоят достатъчно реални факти и доказателства.
Историческите данни сочат, че през септември 1883 г. в Русе учителката Анна Винтер открива първото Дойче шуле в България. Тогава се обучават 50 деца в детска градина и начален етап, а учителите са четирима. Училището е частно и е предназначено за питомците на немалкото германци и немскоговорещи хора, които тогава живеят и работят в града. Днес не съществуват абсолютно никакви доказателства, че с тези малки деца се е провеждало „икономическо“ образование. Нещо, което е видно от публикуваните вече изследвания по въпроса за историята на немското училище в град Русе. 
Кога обаче в училището се въвеждат икономически дисциплини?
От наличната информация и от документи от фондовете на Държавен архив - Русе и Регионалния исторически музей знаем, че „в следващите години (след 1883 г.) за по-големите ученици (момчета до 16-годишна възраст) се организират курсове по счетоводство и търговска кореспонденция“. Както логично следва от възрастта на учениците, при всички случаи това е след 1890 г.
Едно свидетелство за завършен II клас (днес 6 клас) на Йозеф Занко от 1896 г. информира какви предмети са се учили тогава в училището: религия; немски, български, френски, английски и латински езици; литература; история; география; аритметика; геометрия; математика; естествена история; физика; химия; счетоводство и търговия; наука за домакинството; краснопис; рисуване; пеене; музика; ръчен труд; гимнастика.
Любопитни са оценките за поведение, ред и посещение на училище. Това е 
първото конкретно доказателство за преподаване на икономически дисциплини: счетоводство и търговия
В Учебния план на училището от 1897 г. повечето учебни предмети се повтарят, но особеното е, че в него няма „счетоводство и търговия“. Явно това са предмети, които не са задължителни и вероятно са били под формата на извънкласна, допълнителна работа.
За профилирано търговско гимназиално обучение научаваме от Проспект на Немския евангелски институт от 1906 г. Според него училището предлага мъжки и девически пансион, забавачница (детска градина), основно училище (до VII клас) и трикласно търговско и стопанско училище (гимназия). В проспекта са посочени следните специални учебни предмети: търговска кореспонденция, търговско смятане, търговска география, счетоводство, търговско знание, политическа икономия, търговска история, търговско право. Пак там е отбелязано, че училището към института провежда търговски вечерен курс с 8 учебни часа седмично. Всичко това е дело на тогавашния ръководител на пансиона и училището пастор Теодор Вангеман, при когото учебното заведение става фактор в русенското образование.
Немското училище в Русе е официално признатo за равностойнo на българските народни училища със заповед № 5257/18.02.1909 г. на Министъра на народното просвещение Никола Мушанов. Би трябвало да приемем тази заповед за официално легитимиране на търговския облик на гимназията към немското училище.
Самото училище функционира до месец октомври 1918 г., когато учебните занятия са прекратени, а 
сградата е конфискувана от френските окупационни войски 
в Русе. Всичко това е следствие от участието на България в Първата световна война.
След много усилия немската страна отново открива немско училище в Русе на 15 септември 1926 г. От 1929 г. се откриват и търговски гимназиални класове. Същата година със заповед №921 от 25 юни на Министъра на народното просвещение Никола Найденов немското училище в Русе е признато за пълно средно училище и издаваните дипломи за „зрелост“ стават валидни и законни. Самото училище действа до 30 август 1944 г., когато пак по политически причини е закрито.
От цитираните документи е ясно, че през 1883 г. в Дойче шуле няма никакво икономическо образование. Можем да приемем 90-те години на XIX в. за начало на подобно образование, без обаче то да е част от учебния план на училището. Профилираната търговска гимназия към немското училище в Русе засега се датира от 1906 г., а официалното й легитимиране е с нарочна заповед от 18 февруари 1909 г.
За съжаление днес не разполагаме с документ, който да посочва точна година за начало на търговското образование в нашия град. Може би в някой личен архив или в германските архиви да има такъв документ, но това е предмет на едно бъдещо изследване.

Николай ЧАКЪРОВ