Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване нарастват със 17,72%, или с 1,9 млрд. лв., до 12,66 млрд. лв., става ясно от окончателните данни на Комисията за финансов надзор.
Към края на миналата година броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове - универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми - достига 4 587 723 лица, което представлява нарастване със 115 047 лица, или с 2,57%, спрямо осигурените към края на 2016 г.
Средната годишна доходност, постигната от универсалните пенсионни фондове, в които родените след 1 януари 1960 г. се осигуряват за втора пенсия, е 4,70%. Професионалните фондове, в които се осигуряват категорийните работници, носят средно 4,86%. 
Добро място за инвестиция за пореден път се оказват доброволните пенсионни фондове, в които българите се осигуряват за по-голяма пенсия по собствено желание. Натрупаните в тях спестявания носят 6,16% доходност годишно, което надхвърля 10 пъти лихвите по банкови депозити.