8348 годишни данъчни декларации на физически лица вече са получени в офиса на НАП в Русе. От тях по електронен път са изпратени 3687 - над 44%, по пощата - 899, и през работните места за обслужване на клиенти 3762. До крайния срок 30 април се очакват още над 9000 декларации. През миналата година от данъкоплатците в региона са били подадени по електронен път 7115 декларации, а на хартиен носител 11 555.
Декларация за доходите си през 2017 г. трябва да подаде всяко местно физическо лице, което е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа /напр. от свободни професии, доходи от наем, парични и предметни награди от игри, състезания, конкурси и др./ или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. Формуляр трябва да пратят и лицата, които искат да ползват данъчни облекчения, плащали патентен данък, давали или получили заеми, притежаващи акции и дялови участия в дружества и недвижима собственост в чужбина или получили доходи от източник в чужбина, както и чуждестранните физически лица, които през предходната година са получили доходи от източник в България. 
Не се подава годишна данъчна декларация за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по банкови сметки, за доходи от трудов договор и за необлагаемите доходи. 
Много е важно данъкоплатците да използват правилното приложение към основната част на декларацията, защото доходите, които се описват, имат различен режим за приспадане на разходи и различни документи, които се прилагат към тях. Всички суми, които се декларират, както в основната част, така и в приложенията, се описват до втория знак след десетичната запетая. Дължимият данък обаче окончателно се закръгля до по-ниския пълен лев - напр., ако сумата е 100,31 лв., се вписва 100 лв., както и ако е 100.95 лв., също се вписват 100 лв.
Годишните данъчни декларации най-лесно се подават по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), който може да се получи безплатно от всеки офис на НАП. Попълването на формуляра онлайн в сайта на НАП гарантира, че в изчисляването на данъците няма да бъдат направени аритметични грешки.
Декларациите могат да се изпратят и по пощата с обратна разписка или да се подадат в 17 пощенски станции в русенска област срещу входящ номер, както и лично в офиса на НАП в Русе на ул. „Майор Атанас Узунов“ 19. От сайта на НАП може да се изтегли и декларация за облагане на доходите с баркод. Това е програмен продукт, чрез който много лесно и бързо може да се изчисли дължимият данък и попълни декларацията, а след това да се разпечата и изпрати по пощата.