8 248 000 лева са приходите от местни данъци и такси в общинската хазна на Русе за първото тримесечие на 2018, което е 28,2% изпълнение на приходите спрямо плана по бюджета. В сравнение със същия период на миналата година обаче постъпленията са с 425 000 лв. по-малко. Данните съобщи за „Утро“ шефката на общинската дирекция „Местни данъци и такси“ Даниела Робева, като посочи, че при някои от приходите се наблюдава увеличение, а при други намаление на постъпленията в сравнение със същия период на миналата година. Разликите не са съществени и няма да окажат влияние върху изпълнението на приходите, заложени в плана по бюджета, допълни Робева. 
Постъпленията от данък върху недвижимите имоти са 2 169 000 лева при годишен план 7 850 000 лева. От данъка върху превозните средства са събрани 1 670 000 лева. при план 5 200 000 лева, а от такса битови отпадъци - 3 067 000 лева при план 11 100 000 лава. Приходите от патентния данък към края на март са 81 000 лева при план 220 000 лева.
През системата за плащания по електронен път на задължения по местни данъци и такси са постъпили 174 000 лева. 
Както е известно, от 16 март вече се приемат и плащания на касите на „Изипей“, като постъпленията по този канал са 358 000 лева. 
Сумите, които са събрани от селата в община Русе за първото тримесечие на годината, са в размер на 190 000 лева. 
От дирекцията напомнят, че плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2018 г. се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври, а изплатилите цялата сума до 30 април получават 5% отстъпка. 
Активно се работи и по събирането на старите задължения, подчерта Робева. От началото на годината са издадени 752 акта за установяване на общински публични задължения, като общите постъпления от задължения за минали години са в размер на 1 818 000 лв. - в това число влизат и суми по издадени актове през предходни години. Преди издаването на актовете са изпратени 1018 съобщения за плащане на задължения по подадени декларации. На частни съдебни изпълнители и НАП са предадени 257 преписки за образуване на изпълнителни дела срещу некоректни длъжници.