Преките инвестиции в страната за януари 2018 г. възлизат на 158.8 млн. евро, като са по-високи с 62.4 млн. евро (64.7%) спрямо същия месец на предходната година. Увеличението обаче за пореден път идва от графата „дългови инструменти“, включваща предоставените кредити от предприятията с чуждестранно участие на дъщерните им дружества у нас. Те възлизат на 139 млн. евро и тъй като ще трябва да се връщат, обикновено с лихва отгоре, на практика след време ще изтеглят капитал от България. Инвестициите в дялов капитал са за едва 19,9 млн. евро, а реинвестираната печалба е една голяма нула.  
Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 0.3 млн. евро, при 0.8 млн. евро за януари 2017 г. 95.3% от тях идват от Русия. 
Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари са от Великобритания (58.8 млн. евро), Холандия (20.8 млн. евро) и Германия (20.1 млн. евро).
Преките инвестиции в чужбина за януари намаляват с 2.7 млн. евро, при увеличение с 14.2 млн. евро за януари 2017 г.