Системата за защита от природни бедствия да се финансира от специален фонд със задължителни вноски от фермерите и застрахователните компании към Изпълнителната агенция „Борба с градушките“, предлага земеделското министерство в рамките на обществена консултация. Вноските на фермерите ще зависят от обработваните площи. Проектът за нов Закон за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието е публикуван на сайта на министерството за обществено обсъждане, като предложения могат да се изпращат до 15 април. 
На първи прочит проектът цели най-вече да прехвърли финансовото бреме по защита от природни бедствия от държавата към частните земеделски стопани и застрахователи. 
Предвижда се преобразуване на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ в държавно предприятие по Търговския закон. Дейността му ще се финансира от държавния бюджет, задължителни вноски от земеделските стопани, задължителни вноски от застрахователите, дарения и приходи от услуги. Предприятието ще формира фонд за превенция и обезщетения, от който ще бъдат изплащани обезщетения за събития в особено голям мащаб. 
Според проекта, земеделските стопани да заплащат ежегодни задължителни вноски за превенция за обработваема (орна) земя и трайни насаждения. Вноски няма да се плащат за пасища, мери и ливади. 
Застрахователните компании, които предлагат застраховки по класове „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“, „Пожар и природни бедствия“ и „Други щети на имущество“, също ще заплащат задължителна вноска. Логиката зад тази идея остава неясна, тъй като застрахователите няма да ползват услугите на новосъздаденото държавно предприятие, но кой знае защо ще трябва да го финансират. А тъй като стремежът на всяко търговско предприятие е да увеличава приходите и да намалява разходите си, може да се очаква натиск за увеличаване на задължителните вноски и пестене откъм разходи за превенция и изплащане на обезщетения.