3777 русенски фирми вече са подали в данъчните си декларации за приходите и печалбата си през миналата година, съобщиха от регионалния офис на НАП. С тази декларация се подава и годишен отчет за дейността.
Всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане се подават единствено по електронен път. За 2017 г., срокът е 2 април 2018 г. , тъй като 31 март е в събота. В същия срок трябва да се плати и дължимият корпоративен данък, след приспадане на направените авансови вноски.
Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.
Фирмите в срок до утре, 15 март, да представят в НАП справка за изплатените доходи на физически лица. Досега в офиса на НАП в Русе са получени 4483 такива справки, като близо половината са подадени през последната седмица. За това е спомогнало масовото използване на електронните услуги на НАП, като само 294 справки са подадени на хартиен носител в салоните за обслужване на клиенти.
Санкциите за непредставяне на данни за изплатени суми на физически лица, както и за посочване на неверни или непълни данни в справката, са в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко физическо лице, за което не е подадена информация или подадената информация не е коректна.