През 2018 и 2019 г. се очаква инфлацията плавно да се повиши в съответствие с допусканията за възходяща динамика на международните цени и очакваното повишение на базисната инфлация в резултат от изчерпването на ефекта от действието на специфични за страната фактори през 2017 г. Инфлацията за 2018 г. ще възлезе на 1.8%, а следващата година ще нарасне до 2.1 на сто. Това прогнозира Българска народна банка в редовния си Икономически преглед. От предвижданията излиза, че банковите депозити ще останат губеща инвестиция и през следващите години, тъй като лихвите по вложенията не могат да компенсират обезценяването на лева.
Административните цени се очаква да имат положителен принос за общата инфлация поради предвижданото увеличение на акцизната ставка върху тютюневите изделия и на увеличението на цените на водоснабдяването през периода 2018-2019 г.
Съществуват рискове реализираната инфлация да бъде по-висока от прогнозираната в случай на неочаквани повишения на административно определяните цени и на по-високи от очакваните международни цени на петрола и основни суровини, които биха се отразили и върху останалите компоненти на инфлацията, смятат от БНБ.