Един от основните замърсители на въздуха в Русе - заводът за автомобилни части „Монтюпе“, ще постави биофилтри, за да предотврати изпускането на вредни емисии в атмосферата. Това е част от краткосрочната и дългосрочната програми на завода за решение на екологичните проблеми, съобщи директорът на РИОСВ-Русе Любомир Атанасов.
Филтрите ще имат задачата да улавят всички емисии в работната среда, за да не се изпускат неорганизирано във въздуха. Работи се те да бъдат поставени преди издаването на новото комплексно разрешително на завода, което трябва да излезе през есента.
Извършените проверки през изминалата година са показали, че нивата на основните замърсители в Русе - азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид, бензен и озон, остават ниски, като единствено са констатирани превишения по показател фини прахови частици. Това е традиционно за есенно-зимния период и се дължи на битовото отопление и използването на нерегламентирани горива, казаха от екоинспекцията. 
Проблемът с неприятните миризми от „Монтюпе“ е свързан с неорганизираното им изпускане от работната среда през транспортните врати на производствените халета. РИОСВ е направила предписание за ползването им, като ежедневно получава информация по този въпрос. В резултат в края на 2017 г. изпускането им е ограничено и сигналите за неприятни миризми съществено са намалели, отчитат експертите.
В същото време стана ясно, че заводът планира да закупи японска апаратура, която да измерва стойностите на едно от най-вредните съединения - диметиламин, в работна среда. До момента то се е измервало само в околната среда, тъй като това е в компетентността на РИОСВ. 
Там не са отчетени превишения, тъй като съединението е нестабилно и не може да се пренася, каза началникът на отдела за контрол Христо Милков.
Неприятните миризми са краткотрайни и затова, когато експертите отидат на проверка по сигнал, вече няма какво да установят. Когато бъдещата апаратура от Япония установи какви са стойностите в работната среда, думата ще има Инспекцията по труда.
По болния въпрос за чистотата на въздуха в Русе бе направено и обобщението, че през изминалата година в града са констатирани единствено превишения по показател фини прахови частици. Решението на този проблем се бави, тъй като много от показателите не са нормирани със закон или наредба. Според статистиката броят на регистрираните дни с превишения е по-малък в сравнение с 2016 година. Въздухът е най-замърсен през студените месеци поради използването на битово отопление.
РИОСВ коментира още един проблем, този път свързан със сигналите за птици в безпомощно състояние. Оказва се, че липсват законови разпоредби къде да се държат до момента, в който могат да бъдат изпратени в спасителен център. 
„Често се налага екземплярите да се настаняват в домовете на експертите. Своевременното им изпращане в Спасителния център в Стара Загора е проблемно, тъй като има само един автобус в денонощието. Това поставя на изпитание оцеляването на екземпляри в по-тежко състояние и е в нарушение на Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Необходимо е да се регламентира заплащане на водачите на обществени превозни средства за осъществяването на превоз на животински видове, тъй като в момента това става въз основа на наша договорка с тях“, обясниха още от екоинспекцията в Русе.