С още три месеца да се удължи срокът за пълното завършване на строително-монтажните и довършителните работи по изграждането и въвеждането в експлоатация на сепариращата инсталация за отпадъци, иска „Топлофикация Русе“. В тази връзка в края на януари търговското дружество е изпратило предложение до кмета Пламен Стоилов да се направят промени в договора за учредяване право на строеж върху общинска земя. Той беше променен последно в началото на май 2017, като тогава също бе подписано допълнително споразумение, с което сроковете бяха удължение с половин година. В края на октомври пък има издадено удостоверение от главния архитект, че инсталацията е завършена в груб строеж. Предстои общинският съвет да одобри предложението за удължаването на срока с три месеца за пълното завършване на инсталацията за сепариране на отпадъци в местността Под ормана. Ако „Топлофикация“ не изпълни задълженията си по договора, кметът ще предприеме съответните действия за защита интересите на общината. 
Очакваният резултат от изграждането на инсталацията е да бъде осигурен допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци. Въвеждането й в експлоатация ще има благоприятни последици за общините-членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе, тъй като ще се намалят отчисленията им за депониране на битови отпадъци. Тези отчисления спират да нарастват всяка календарна година при работеща инфраструктура за третиране на отпадъци.