Русе е сред областите, за които няма опасност от влошаване на социално-икономическото състояние, но и не се отчита значителен потенциал за ръст и подобрение. Това показва анализ на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство САРА към Института по аграрна икономика. Анализът разделя 28-те области на страната на преобладаващо селски, междинни и преобладаващо градски, за да анализира тяхното развитие въз основа на 4 социално-икономически показателя - безработица, доходи, брутна продукция и добавена стойност. 
Преобладаващата част от областите в България, между които и Русе, попадат в групата на районите, в които се очаква по-скоро задържане и запазване на сегашното положение и ако има някакво подобрение, това ще бъде по-скоро в отделни показатели в горните социално-икономически индикатори. В междинните райони средната стойност на изчислявания коефициент е 0,47, а на Русе - малко по-висок /0,49/.
Успокояващо е, че според експертите дори подобрение на 1-2 показателя може да се превърне в генератор на позитивна промяна.
Както може да се предположи, София-град не само че има най-добри социално-икономически показатели, но притежава и най-голям потенциал за развитие. С потенциал за ръст и подобрение са още Габрово, Варна, Бургас, Стара Загора, Кърджали и Пловдив. С опасност от влошаване са Видин, Монтана, Силистра, Добрич, Търговище, Сливен и Ямбол.