Общинските съветници вече нямат право да сключват договори с общината, в която представляват избирателите си, а причина са приетите промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Така драстично се ограничават възможностите им да правят бизнес с общината, което и досега си беше пример за конфликт на интереси, но не беше уредено нормативно. 

Според въведените с промените ограничения общинският съветник не може да е едноличен търговец, акционер, член на управителен, надзорен, контролен съвет на търговско дружество, което има договори с общината, както и с търговски дружества с общинско участие или общински предприятия. В противен случай съветникът става уязвим и от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). 
Това означава, че общинските съветници трябва да решат дали ще въртят бизнес с общината, или ще останат съветници, като се откажат от договорите си с местната администрация. 
Все още обаче не е ясно дали промените важат за сегашните съветници, или ще влязат в сила от следващия мандат, отбелязват юристи. В законовите разпоредби се казва, че в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати общински съветници, които заемат някоя от изброените длъжности, трябва да подадат молба за освобождаването им, като уведомят писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Именно тук се получава известна неяснота, тъй като сегашните общинските съветници вече са подали необходимите декларации към момента на избирането им, обясняват запознати. 
От сдружението на председателите на общински съвети са против новото изискване общинските съветници да нямат сключени договори с общините, за които работят. Те ще поискат да бъдат уточнени законовите текстове, да бъде уредено завареното положение на вече избраните общинари и една от основните мерки срещу конфликта на интереси в местната власт да не важи за техния мандат. Сдружението ще настоява парламентът да промени закона в тази част, тъй като председатели на общински съвети предупреждават, че общините могат да останат без общински съветници. 
Ако все пак обаче законът бъде приложен сега, десетки общински съветници в Русе ще трябва да направят избор - да се оттеглят от заеманата позиция или да се откажат от договорите си с плащания от местната хазна, което обаче ще ги лиши от съответните доходи. Към момента около 17 от русенските избраници притежават фирми или фирмени дялове в най-различни браншове - от земеделие до обработка и обезвреждане на опасни отпадъци. 
Ако пък законът бъде приложен на следващите местни избори, също са възможни изненади, тъй като значително се ограничават възможностите за избор на кандидати. Голяма част от тях ще предпочетат да развиват частен бизнес, отколкото да са обществено ангажирани. Макар че прехвърлянето на фирми на роднини е отдавна изпитан метод хем бизнесът да оцелее, хем вълкът да си е все така сит.