Анкета относно потребностите на работодателите в страната от кадри стартира Агенцията по заетостта, заедно с областните администрации и социалните партньори. Проучването вече е достъпно както на електронната страница на Областна администрация Русе в раздел „Важни съобщения“, така и на сайта на Агенцията по заетостта в рубриките „Проучване за потребностите от работа сила“ и „На фокус“. Крайният срок за попълване на анкетата е до 28 февруари.
Целта на проучването е работодателите да изразят директно мнение и информация за търсените от тях  професии, специалисти, работници и, разбира се, за техните характеристики.
Потребностите на работодателите ще се проучват два пъти в годината - през февруари и през август. Информацията от анкетите ще се обобщава на областно ниво от експертен екип с представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови и други организации. Въз основа на събраната информация ще се определят и по-нататъшните приоритети на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Идеята е, че анализа на потребностите на бизнеса от работна сила ще подпомогне правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване срещането на търсенето и предлагането на работна ръка.
Проучването се провежда съвместно с Комисиите по заетостта към съветите за развитие в 28-те области в страната.