10 ПОС терминала, на които гражданите ще могат да заплатят дължимите от тях данъци, ще бъдат налични в НАП-Русе от началото на февруари. Това съобщи вчера Стоянка Върбанова, началник отдел „Услуги за клиенти“ в регионалния офис на приходната агенция. С нововъведението данъкоплатците ще могат да спестят по няколко лева за всеки превод, които банките прибираха досега. Терминалите ще бъдат разположени при данъчните служители в салоните за обслужване. Плащането ще се извършва чрез банкова карта - дебитна или кредитна, като независимо от коя банка е издадена картата такси няма да се начисляват.
От следващия месец ще стане достъпно и заплащането на данъци чрез виртуален ПОС терминал на сайта на НАП. Операцията ще се извършва по начина, по който сега закупуваме стока онлайн - чрез въвеждане на данните на банковата карта и потвърждение с трицифрен код.
Използването на новите методи за плащане ще елиминира досегашните проблеми,
възникващи когато преводът се извършва в последния ден от срока. Обикновено в тези случаи средствата пристигат в сметките на НАП със закъснение от 24 часа или 48 часа, при което се начисляват и лихви за просрочия, макар и хората да са извършили преводите в посочения срок.
Наличието на ПОС терминал не изключва останалите възможности за плащане. При интернет банкиране или при плащане в банков клон, такси ще бъдат налагани спрямо политиката на банката.
През тази година повечето данъчни облекчения могат да бъдат ползвани само ако данъчнозадълженото лице няма задължения към НАП. Тоест дори и стотинките, за които хората не подозират, че дължат, ако са платили в последния ден от срока за покриване на данъците, могат да доведат до отпадане на облекчението. По тази причина хората трябва да проверят своите задължения, преди да подадат данъчни декларации, в които има искане за данъчно облекчение, посъветва Стоянка Върбанова.
 Направени са и няколко промени. 
5%-ната отстъпка върху данъците на физическите лица, когато доходите се декларират онлайн, остава, но срокът е различен. Вместо до края на март, ползването на преференцията е до края на януари.
Промяна има и в размера на отстъпката. Досега имаше таван облекчението да не надвишава 1000 лв., но от тази година прагът е 500 лв. и то при условие, че данъчно задължените лица нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.
От тази година за първи път дължимият данък може да се намали с 1%, ако през 2017 г. сме били технологични и сме изпълнили две условия: да сме получавали всичките си доходи по банков път и 80% от тях да сме похарчили безкасово, заплащайки закупените стоки или услуги с дебитна или кредитна карта. За ползването на отстъпката не е необходимо прилагането на някакви документи - банкови извлечения или други. Данъчните ще приемат декларираното на доверие, но определен процент от поискалите тази отстъпка ще бъдат детайлно проверени. 
През 2018 г. 
остават в сила облекченията за деца.
Единият от родителите може да намали данъка си с 20 лева за едно дете и с 40 лева за две деца. Също така младите семейства могат да се възползват от намаляване на данъка с размера на платените лихви по ипотеката, ако жилището им е единствено и поне единият от съпрузите е до 35-годишна възраст.
С новите промени се дава и възможност гражданите да обявяват в годишната си декларация и придобитите през годината необлагаеми доходи, например от социални помощи, продажба на имот или друго, а също и полученото имущество по наследство, завещание или дарение, или на базата на възстановено право на собственост. До миналата година нямаше такава опция и често се стигаше до необосновани ревизии на лица, показали рязко повишен жизнен стандарт, но не декларирали съответващи му доходи.
Фирмите и самоосигуряващите се трябва да подадат справката за изплатените през годината в т.ч. и през 2017 г. доходи на физическите лица до края на февруари вместо до 30 април, както беше до сега.
Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите e 30 април 2018 г. 
На 2 април изтича тази година срокът за подаване на фирмените декларации (31 март е в събота). От тази година юридически лица подават данъчни декларации само по интернет. 
В НАП-Русе първата декларация е постъпила на 2 януари. 
До момента има подадени 308 декларации на физически лица, от които 117 с ПИК, 53 с електронен подпис и 138 на хартиен формуляр. През миналата година в офиса на НАП в Русе са получени по електронен път 7115 декларации, а на хартиен носител - 11 555. Хартиени декларации са налични в специализиран пункт до входа на офиса, публикувани са и в интернет страницата www.nap.bg. 92 фирми вече са се отчели пред данъчните. 
И тази година гражданите и фирмите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът за подаването й и в двата случая е до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. 
Необлагаеми са наградите,
които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба, които са с незначителна стойност - до 30 лв. Награди на по-висока стойност се облагат с данък върху доходите, включително наградите в лотарията на НАП например.  
Минималният месечен размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се за тази година е 510 лв., а за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 350 лв. Максималният месечен размер на осигурителния доход за 2017 остава 2600 лв.
От 1 януари 2018 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 20,40 лева. Има нов размер на минималния осигурителен доход - 510 лв., заради което се променя и вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари 2018 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2018 г.