Регионалната инспекция по околната среда и водите е взела решение да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение за играждане на пристанище за обществен транспорт в района на Западна промишлена зона. Както „Утро“ писа, проектът се осъществява съвместно от „Приста Ойл“ и „Инерт“ ООД. Пристанището ще може да приема плавателни съдове с тонаж под 1350 бруто тона и ще бъде разположено на км 499. Според РИОСВ няма опасност то да има отрицателно въздействие върху природни местообитания и човешкото здраве. В момента тече законният 14-дневен срок за обжалване.
Пристанището трябва да подобри логистиката и разширяване на възможностите за производствената дейност на двете дружества. На него ще пристават плавателни средства, доставящи базови масла /суровини/ за производството на моторни масла на „Приста ойл Холдинг“ ЕАД и инертни материали за дейността на „Инерт“ ООД. На речен км 499 от река Дунав в Западна промишлена зона пред съществуващата брегозащитна дига ще се монтира плаващ метален понтон /пристан/.
Връзката на понтона с брега ще се осъществи с преходен метален мост. Транспортирането на течни товари ще се извършва по тръби от понтона до производствените и складови мощности на „Приста ойл Холдинг“ ЕАД в съседен имот. Инертните материали ще се транспортират до понтона с моторни кораби с тонаж около 75 бруто тона.