3 286 100 лева са прогнозните приходи за 2018 г. от управлението на общинската собственост и разпореждане с нея, като от наем на сгради са планирани 1,1 млн. лв., от реклама - 220 000 лв., от терени - 360 000 лева. От такси се очакват 550 000 лв, а от суми от сключени договори за подпомагане на културните и спортни мероприятия - 21 000 лв. 1 035 000 са прогнозните приходи от продажба на земеделски земи, ликвидиране на съсобственост, продажба на сгради и терени и предоставяне на вещни права. Планираните разходи за 2018 г. пък възлизат на 220 000 лева. 
За тази година общината има намерение да придобие пет имота, сред които Военния клуб, бившия автополигон и хиподрума. Това предвижда годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, която ще бъде обсъдена на идната сесия. 
А иначе за изминалата година от община Русе отчитат увеличение на приходите от наеми и такси в резултат на по-добрата събираемост и контрол, независимо от прекратените договори за наем. Постъпленията към края на ноември са 2 056 792 лева, като за сравнение миналата година са били 2 033 817 лв. Приходите от отдаване под наем на сгради и терени към края на ноември са в размер на 1 432 818 при планирани 1 660 000 лв. за 2017 г. От проведените през миналата година търгове за отдаване под наем на павилиони за Мартенския и Коледния базар в общинския бюджет са постъпили 20 995 лв., а през 2016 са били 17 592 лв. За отчетния период приходите от такси за търговия на открито са 562 150 лв. при 558 223 лв. през 2016. Приходите от продажба на общинска собственост и учредено право на строеж през 2017 г. са 587 775 при 418 386 за 2016 г.
Сред имотите, които общината придоби през 2017 г., са гимназията по селско стопанство в Образцов чифлик и бившата гимназия по зърнообработване. В списъка влиза и имот на ул. „Шипка“43, който е необходим за ремонта на улицата в участъка от бул. „Цар Освободител“ до бул. „България“. Продължава работата и по преписките за получаване от държавата на Дома на учителя и Музея на транспорта.