В понеделник, 15 януари изтича срокът за подаване на справка-декларация по ЗДДС, заедно с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъчния период - месец декември на предходната година. За първи път този месец всички задължени за това лица трябва да го направят само по интернет с квалифициран електронен подпис, съобщиха от НАП-Русе.  
През 2017 година в регионалния офис на приходната агенция са били приети  92 210 броя справки-декларации, от които по интернет са били изпратени 98%. Регионът ни е сред водещите в страната по използването на тази електронна услуга на НАП.
Също до 15 януари по електронен път трябва да се подаде и VIES-декларация от регистрирано лице, което е извършило вътреобщностни доставки като посредник в тристранна операция (с изключение на получено авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените авансови плащания), с място на изпълнение на територията на друга държава членка за данъчния период - месец декември на предходната година.