Дни преди изтичане на крайния срок Съветът на директорите на „Свинекомплекс Николово“ е взел решение за увеличаване капитала на дружеството, в което преференциални условия ще получат получателите на варанти. Според съобщението, изпратено до Българска фондова борса, чрез издаване на до 2 625 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност един лев. Съветът на директорите е решил единодушно емисионната цена за притежателите на варанти да бъде 2,50 лева, а не 3 лева както бе записано при издаването им през 2014 г. За инвестиционен посредник, който ще обслужи увеличаването на капитала, е избран „Д.И.С.Л.Секюритийс“, като предстои овластеният за тази цел член на СД Ангел Стумбов да подпише съответния договор.
Варантите са финансови инструменти, даващи право на притежателите им да закупят акции от издалото ги дружество на предварително определена цена и за някакъв срок. В случая на „Свинекомплекс Николово“ бяха издадени 2 625 000 варанти. Цялата емисия беше пласирана успешно на 24 февруари 2014 г. Емисионна стойност на варантите бе 0.41 лв., така че от продажбата им дружеството получи 1 076 250 лв. Финансовите инструменти даваха право на притежателите си да запишат акции от бъдещо увеличение на капитала на „Свинекомплекс Николово“ по предварително определената емисионна стойност от 3.00 лв. в следващите 4 години.
Оттогава дружеството насрочва три поредни години събрание на притежателите на варанти. Собствениците им обаче и трите пъти пренебрегват поканата. На насрочените две общи събрания в края на февруари и на 7 март тази вече четвърта година отново не бяха регистрирани за участие притежатели на варанти или техни представители. 
Дали намалението на цената с 0,50 лева ще ги накара да упражнят правата си е твърде съмнително. Последните две години свинекомплексът завърши на загуба, така че дивиденти за акционерите няма. Последната сделка с акции на дружеството е от 8 декември на цена 1,99 лева - доста под емисионната. А в началото на годината книжата се прехвърляха на нива около номиналната стойност от 1 лев. 
Както повелява законът обаче, два месеца преди изтичането на варантите на 24 февруари 2018 г. „Свинекомплекс Николово“ трябва задължително да вземе решение за увеличение на капитала. И Съветът на директорите го прави. Увеличението ще бъде успешно дори в случай, че бъде записана и една единствена акция. 
Три компании притежават приблизително равни дялове от „Свинекомплекс Николово“. Това са „Вестпарк Файненшъл груп“ С.А. с 32.38% от капитала, „Пимаро България“ АД с 32% и „Хайбрид“ ЕООД с 32%.