Парламентът прие окончателно новия Закон за концесиите.

От него произтича и промяна в Закона за културното наследство, според която при извършване на подготвителните действия и в комисиите за провеждане на процедура за определяне на концесионер на недвижима културна ценност ще участва най-малко един представител на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), а когато обектът на концесията включва и археологически недвижими културни ценности – и на Националния археологически институт при БАН.

С изменение в закона за водите се предвижда концесия за добив на минерална вода да се открива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на околната среда и водите, съответно с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

НС одобри, когато концесионният договор е за строителство, концесионерът да има право да строи в чужд имот по смисъла на Закона за устройство на територията.

Паричните вземания на концесионера, произтичащи от концесионния договор, и тези на подизпълнителите могат да се прехвърлят, залагат и подлежат на принудително изпълнение по Гражданския процесуален кодекс.
Когато след сключване на концесионния договор възникне обстоятелство, което концедентът не е могъл да предвиди при възлагане на концесията и налага изменение на договора, той може да се измени, ако това не води до промяна на цялостния характер на концесията, до увеличаване на първоначалната ѝ стойност с повече от 50 на сто и до удължаване срока на концесията с повече от една трета от определения с договора конкретен срок.

При предсрочно прекратяване на концесионния договор по причина, за която концедентът отговаря, концесионерът има право на обезщетение в размер на невъзстановените разходи за инвестиции в обекта.

Жалбата срещу решение за определяне на концесионер спира процедурата за определяне на концесионер до окончателното решаване на спора.

ДПС напусна пленарната зала, след като мнозинството отхвърли предложението на негови депутати министърът на енергетиката да може да предоставя безвъзмездно за управление и ползване на съответните общини до 35 години скалнооблицовъчни материали от находища, които не са предоставени на концесии за добив и не са подадени молби за концесии за добив.