96 са постъпилите жалби от граждани в общинското звено за защита на потребителите, като 63 от тях са срещу търговски и туристически обекти. 
По всички са извършени проверки или са препратени до компетентните органи, като специално проверките на търговски и туристически обекти в община Русе са общо 1140. 
Жалбите за рекламация на стоки и услуги са 33, като по четири от тях не е образувано производство заради липса на документи. 
От останалите 29 жалби 41% са удовлетворени, като са изпълнени исканията на потребителите - възстановени са заплатените суми, извършена е замяна на закупените стоки с нови или безплатен ремонт на уредите с дефекти. 
А иначе от общинското звено са съставили 18 акта за констатирани нарушения, като са издадени 16 наказателни постановления. Общата сума на наложените санкции е 6120 лева, а внесените суми от глоби са 5459 лева.