Предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 9,5% по-малко в сравнение с тези, направени през 2016 г. Това показва проучване на Националния статистически институт, проведено сред промишлените предприятия в страната през октомври.
Най-голям относителен дял в инвестициите през настоящата година се очаква да формира производството на стоки за междинно потребление (39,1% от всички в промишлената сфера), следвано от енергетичните и свързаните с водата сектори (24,0%) и производството на недълготрайни потребителски стоки (20,5%).
Предприемачите очакват намаление на обема на инвестициите в промишлеността през 2018 година с 4,8% спрямо настоящата година, като около 25% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през следващата година. 
И през следващата година най-голям дял от планираните инвестиции - 38,2%, се очакват при производството на стоки за междинно потребление, следвани от енергетичните и свързаните с водата сектори и производството на недълготрайни потребителски стоки - съответно с 29,6% и с 15,5%, показва проучването на НСИ.