Към 30 септември 2017 г. „Спарки“ отчита на индивидуална база нетни приходи в размер на 17,583 млн. лв., съобщава русенското машиностроително предприятие в междинния си отчет за първото тримесечие на годината. Спрямо същия период на 2016 г. продажбите намаляват с 12,7%. 
Приходите спадат с още по-голям процент през третото тримесечие, в резултат на което нетната печалба в размер на 520 хил. лв., която „Спарки“ отчете за шестмесечието, към 30 септември се трансформира в загуба от 15 хил. лева. За същия период на 2016 г. бе отчетена печалба от 838 хил. лв.
Към 30 септември общата сума на активите на „Спарки“ е 37,058 млн. лв., а стойността на собствения капитал е 10,387 млн. лв.
Към края на септември текущите пасиви на машиностроителната фирма са в размер на 25,239 млн. лева и надвишват с около 6,6 млн. лева текущите активи, което показва, че фирмата има проблеми с управлението на паричните потоци. Както „Утро“ писа, основен кредитор на русенското дружество вече е Българска банка за развитие. Задълженията на стойност 13,753 млн. лева са разсрочени до 30 ноември 2017 г., като се предвиждат преговори за допълнително удължаване на сроковете на договорите. Разходите само за лихви през тези девет месеца са за 642 хил. лева.
През март тази година, в изпълнение на споразумение с Българска банка за развитие, „Спарки“ учреди залог на търговските предприятия „Сигма плюс“ ЕООД и „Еко Спарк“ ЕООД.
На 29 март акционерите на „Спарки“ гласуваха и да бъде учреден особен залог на търговското предприятие като обезпечение по кредит от Българска банка за развитие АД към „Спарки Трейдинг“ ЕООД в размер на 2 млн. евро. 
„Спарки“ дължи и 447 хил. лева на Уникредит Булбанк, които трябва да се изплатят до 3 януари 2018 г. Дружеството има задължения за 5 млн. лева към клиенти и доставчици, както и близо 600 хил. за заплати и осигуровки. Фирмата обаче има да получава 10,77 млн. лева от свързани предприятия.