Общото събрание на акционерите на „Фазан“, проведено на 3 ноември, е приело решение за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за финансов надзор. С друго свое гласуване акционерите са отменили действащия устав на дружеството и са приели нов. Решенията ще влезат в сила при условие, че бъдат одобрени от Комисията за финансов надзор, която трябва да се произнесе в следващите дни. 
Мажоритарният собственик на „Фазан“ - „Стара планина холд“, отдавна обяви за своя цел да промени публичния статут на „Фазан“ и да прекрати търговията с акциите му на борсата. С тези намерения той отправи търгово предложение за изкупуване книжата на минотарните акционери, но твърде малка част от тях приеха предложението му. В резултат холдингът придоби още 7940 акции, а с покупка на още малко на 3000 на фондовата борса увеличи дела си до 92,65%, което бе под необходимите 95% за да вземе решението самостоятелно.
Така на извънредното общо събрание „Стара планина холд“ имаше право да гласува само с 11 101 акции, придобити след отправяне на търговото предложение и малките акционери имаха пълната възможност да бламират предложението. Никой от тях обаче не си направи труда да отиде на събранието, така че представителят на мажоритаря Васил Велев взе решението сам.
Отписването на „Фазан“ от регистъра на Комисията за финансов надзор, вероятно е правилно решение, тъй като акциите му са много рядко търгувани. Интересът към тях е нисък, тъй като предприятието работи на загуба и от години не дава дивиденти. Публичният статут дава възможност на дружеството да набира евтин в сравнение с банковото кредитиране капитал, но е свързан с множество ограничения при вземането на решения. Например с цел защита на миноритарните акционери редица важни сделки могат да бъдат сключвани само след одобрение от общото събрание на акционерите на публичното дружество, като в противен случай са нищожни - бавна и скъпа процедура. Поддържането на статут на публично дружество е свързано и с множество допълнителни разходи. Така че отписването от регистъра може да се окаже икономически по-изгодно и да доведе до по-голяма гъвкавост при вземането на решения.
Проблемът за минотарните акционери в този случай е, че няма да могат да продадат лесно книжата си, оферирайки на борсата, а трябва да го направят съгласно някакъв приет от фирмата вътрешен ред.