Трасето на магистралата между Русе и Велико Търново ще е с приблизителна дължина от 133 км и ще преминава през 10 общини, в които в периода между 28 ноември и 1 декември 2017 г. предстои да се проведат обществени обсъждания на оценката за въздействие върху околната среда. Началото на магистралата ще е при бъдещия втори мост на Дунав, като трасето ще пресича пътя Русе-Силистра, където е планирано кръгово кръстовище на нивото на второкласния път. Краят на магистралата ще е след Дебелец и ще пресече пътя Русе-Маказа. 
Проучените варианти за трасето са извън съществуващия главен път между Русе и Търново. По него е заложено изграждането на пътни подлези, надлези, детелини, кръгови, полудетелини и други пътни възли. 
Проектът е разделен на три участъка: Русе-Бяла около 40 км, обходът на Бяла - 36 км и Бяла-Велико Търново - 57 км.
Бъдещата магистрала ще минава в близост до предприятия, ще засегне къщи и обработваеми площи, като реално трафикът ще бъде изведен извън населените места. Инвестиционното предложение е обвързано с усвояването на нови площи, за което ще бъде необходимо провеждането на отчуждителни процедури в землищата на населените места, през които преминава новата автомагистрала. Трасето засяга съоръжения, инженерни и линейни мрежи, които са собственост на други ведомства. Реализирането на проекта ще доведе и до промяна на предназначението на земи и отчуждения в землищата на около 20 населени места в Русенска област. Ще бъдат засегнати както частни, така и общински и държавни имоти, които включват различни видове територии - земеделски, горски, транспортни, урбанизирани и водни площи, като всички реконструкции се съгласуват със засегнатите ведомства. 
След приключване на процедурата по ОВОС предстои одобряване на подробните устройствени планове, включително и промяна на предназначението на земята, както и редица разрешения, съгласувания и процедури, свързани с реализацията на проекта. 
Регионалният министър Николай Нанков посочи, че ако до края на годината има постановено решение по ОВОС, вероятно още 2018 година ще бъде обявен търгът за избор на изпълнител на проекта за пътя Русе-Бяла, който ще продължава през обхода на Бяла и ще стига до Велико Търново.
Изграждането на автомагистралата е сред приоритетните обекти на правителството, тъй като това е един от най-силно натоварените пътни участъци в страната и отдавна се е превърнал в един от най-смъртоносните. С построяването на новата магистрала ще се подобри транспортното обслужване на международния и вътрешен трафик, ще се повиши безопасността на движението и транзитният трафик ще бъде изведен извън населените места. Магистралата между Русе и Велико Търново ще бъде основна връзка, която ще свърже планирания втория мост над река Дунав при Русе с Велико Търново, както и с първокласните пътища София-Велико Търново-Варна, София-Плевен-Русе и бъдещата магистрала „Хемус“.
Докладът за ОВОС на инвестиционното предложение, приложенията към него и докладът за оценка на степента на въздействие са публикувани на сайта на Пътната агенция и са предоставени на хартиен носител в администрацията на общините.
Според доклада основните фактори, рискови за здравето на населението в районите на строителната дейност по трасето, са шумовият и праховият. Строежът на трасето ще е съобразен с изискванията за такъв вид съоръжения и при вземането на необходимите мерки за защита няма да доведе до значима промяна в здравния статус на населението. Новите и по-добри технически параметри на трасето в сравнение с вече съществуващи пътища ще допринесат за по-равномерен и ефективен ход на превозните средства, с което практически се избягва увеличаването на шумовите, праховите и токсикохимични емисии. Това ще се отрази благоприятно на санитарно-хигиенните условия на околната среда и жизнената среда на населението, се посочва в доклада.