От 9 до 27 октомври 2017 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата de minimis, съобщи Държавен фонда“Земеделие“. Финансовият ресурс за разпределяне е 7 578 000 лв.
Право на подпомагане имат регистрирани земеделски стопани, които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце майки и кози майки. Те могат да бъдат физически или юридически лица, еднолични търговци, кооперации. Индивидуалната помощ за земеделски стопани, отглеждащи 10 или повече млечни крави или биволици, е 7 лв. за глава животно; за 5 или повече месодайни крави - 7 лв. за глава, за 50 или повече овце-майки или кози-майки - по 3,73 лв. за животно.
По de minimis подлежат фермери, които са заявили едри и дребни преживни животни по поне една от схемите за обвързано с производството подпомагане или по схемата за преходна национална помощ за овце майки или кози майки за директните плащания на Кампания 2017.
Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин и за едно и също предприятие помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро за период от три бюджетни години. Крайният срок за изплащане на минималната държавна помощ е до 17 ноември 2017 г.