„Топлофикация Русе“ ще получи до 20 млн. лева заем от „Про трейд финанс консулт“ ЕООД, за да финансира инвестиционната си програма. Предвиждат се реконструкции на парогенератори и електрофилтри и изграждане на сероочистващи инсталации - все неща, които са абсолютно задължителни, за да може централата да продължи да отговаря на европейските екологични изисквания и след 2018 година. За обезпечаване на заема е учреден залог върху цялото предприятие, вписан в търговския регистър на 8 септември.
Според решението на Съвета на директорите, получените пари ще се инвестират за реконструкция на парогенератор 5 за постигане на нормите за допустими емисии на азотни оксиди в атмосферата и за реконструкция на електрофилтрите на парогенератори 5 и 8 за постигане по-строгите норми на прахови емисии. Предвижда се изграждане на сероочистващи инсталации на парогенератори 4 и 5 на комин 2 и на парогенератори 7 и 8 на комин 3. Ще се реконструира депото за производствени отпадъци. Средствата ще се използват и за довършване на сепариращата инсталация за предварително третиране на битови отпадъци съгласно договора с община Русе. Ще се изгради инсталация за сухо пепелоотделяне на парогенератори 5, 7 и 8 и ще се разшири топлофикационната мрежа.
Споразумението за нов заем с „Про трейд финанс консулт“ всъщност е само анекс към договора от миналата година, с който столичната фирма предоставяше 10 млн. лева, получавайки в залог цялата „Топлофикация“. Компанията се смята за контролирана от енергийния бос Христо Ковачки, който е и индиректен собственик и на „Топлофикация Русе“. Сделката между свързаните компании тогава се приемаше по-скоро като опит да се пресекат претенциите на руската „Мечел“. Бившият собственик претендираше за сума от десетки милиони за доставени, но неплатени въглища и се опита да обяви продадените под условие 49% от акциите за продан. През февруари този договор бе разширен, като в него освен активите на „Топлофикация“ са включени и всички настоящи и бъдещи вземания от НЕК с очевидната цел да се парират и опити на „Мечел“ да си получат парите чрез прихващания. 
Инвестиционната програма на „Топлофикация Русе“ за тази година е на стойност близо 12 млн. лева, но в голямата си част остава неизпълнена, тъй като толкова налични пари в централата липсват. Дружеството пропусна и двете плащания по облигационната си емисия за 4 млн. лева, предвидени за тази година.