Мажоритарният собственик на „Фазан“ - „Стара планина холд“ е придобил 7940 броя акции, представляващи 0,64% от капитала на русенската чорапена фабрика, показват резултатите от проведеното търгово предложение, които холдингът публикува чрез БФБ - София. 
Общо 12 лица са приели офертата да продадат акциите си - 11 физически лица (7790 акции) и едно юридическо лице (150 акции).
Компанията отправи търговото предложение за акциите на „Фазан“ в средата на юли, като предложи 1,41 лв. на акция. Крайният срок за приемането на офертата бе 11 септември. Холдингът притежава пряко 1 132 818 броя безналични, поименни акции с номинал един лев всяка, представляващи 91,75% от капитала на русенското дружество. С новопридобитите книжа той има вече 92,39%, но това е недостатъчно да осъществи самостоятелно плановете си да отпише дружеството от публичния регистър и прекрати търговията с акциите му. За това си намерение мажоритарният собственик трябва да бъде подкрепен от дребните акционери на насроченото за 3 ноември извънредно общо събрание. 
Ако останалите акционери не подкрепят това решение, за „Стара планина холд“ ще остане варианта да придобие нужните му още 2,61% чрез покупки на фондовата борса, за което обаче вероятно ще трябва да предложи по-висока цена. Според Закона за публично предлагане на ценни книжа, притежателят на поне 95% от акциите има възможност за принудителното изкупуване (squeeze-out).  Това означава, че той може да изкупи акциите на всички останали миноритарни акционери независимо дали те са съгласни да продават или не. Изкупуването на всички акции е основание за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и прекратяване на търговията с акциите му на борсата.
В последните години „Фазан“ работи на загуба и според разчетите на „Стара планина холд“ ще завърши на загуба със 175 хил. лева тази година. Ако прогнозите се сбъднат, предприятието ще излезе на малък плюс чак през 2020 г. Холдингът притежава още няколко публични компании, които се радват на инвеститорски интерес и има реноме на коректен мажоритар. Така че вероятно единствената причина за декларираното намерение за отписване от регистъра на Комисията за финансов надзор е желанието да се улесни значително управлението на предприятието. Публичният статут дава възможност на дружеството да набира евтин в сравнение с банковото кредитиране капитал, но е свързан с множество ограничения при вземането на решения. Например с цел защита на миноритарните акционери редица важни сделки могат да бъдат сключвани само след одобрение от общото събрание на акционерите на публичното дружество, като в противен случай са нищожни - бавна и скъпа процедура. Поддържането на статут на публично дружество е свързано и с множество допълнителни разходи. Така че отписването от регистъра може да се окаже икономически по-изгодно и да доведе до по-голяма гъвкавост при вземането на решения.