Броят на работещите на минимална заплата в областта намалява спрямо края на март, но срещу 460 лева през второто тримесечие са се разписвали 15 900 души. При общо 68 600 наети по трудов договор това означава, че минимално възнаграждение получава почти всеки четвърти (23.18%), показват данните на Териториално статистическо бюро „Север“. Към 30 юни в областната икономика има и 4300 човека, които са наети на непълно работно време и вероятно получават още по-малко. В някоя от двете категории попадат трима от всеки десет наети по трудов договор в областта.
Най-голям остава относителният дял на хората с минимално месечно възнаграждение в преработващата промишленост. В рамките на периода април-юни т.г. на работа в предприятията в областта са приети 6588 човека, а напусналите на различни основания са 6551. Така броят на работещите се увеличава с 37 души. 
Както „Утро“ писа, през първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта е 852 лв. Това е 188 лв. под средната за страната (1040 лева), но с 8,5% повече, отколкото по същото време на 2016 г.
По размер на средната заплата областта се нарежда на 9 позиция в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1411 лв., и Стара Загора - 1012 лева. С най-ниско средномесечно възнаграждение отново са наетите лица в област Видин - 669 лева. 
В обществения сектор средната работна заплата остава по-висока - 921 лв. В частния сектор тя е 835 лева или с 86 лева по-малко. Разликата намалява, но символично. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта бележи ръст с 36 лв. или с 4.1%, а в частния - с 4.9%. Средната месечна работна заплата на наетите в обществения сектор е с 12.6% под средното равнище за страната, а тази в частния - с 19.4%. В национален мащаб средната работна заплата в обществения сектор надвишава тази в частния с 18 лв. или с 1.7%, докато за област Русе разликата е много по-драстична и достига 10.3%. 
Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1356 лв., „Добивна промишленост“ - 1191 лв. и „Транспорт, складиране и пощи“ - 1052 лева.