Комисията за финансов надзор е одобрила коригираното търгово предложение на „Стара планина холд“ към останалите акционери на „Фазан“, става ясно от съобщение на дружеството до фондовата борса. Регулаторът е приел предложената от мажоритарния собственик цена от 1,41 лева за акция, която трябва да заплати на онези минотарни акционери, които решат да му продадат дела си.
Както „Утро“ писа, след реализираното тази година увеличение на капитала „Стара планина холд“ притежава пряко 1 132 818 броя безналични, поименни акции с номинал един лев всяка, представляващи 91,75% от капитала на русенското дружество. Притежателите на останалите 8,25% имат избор да продадат книжата си или не. Предложената цена обаче надвишава тази от сделките с акции на „Фазан“, сключвани тази година на фондовата борса, както и справедливата цена, изчислена по двете приети от КФН методики - на дисконтираните парични потоци и на нетната стойност на активите (съответно 1,37 и 1,23 лева).
Основните европейски пазари, на които дружеството изнася своята продукция през последните няколко години, са Германия, Франция и Великобритания. В исторически план ключов момент е поетапното възстановяване на производството през периода 2010-2013 г., след като през август 2009 г. бе спряно заради влошената пазарна конюнктура. През 2014 г. е регистриран значителен ръст, в резултат на реализирани увеличени поръчки от нови клиенти. През 2015 г. е отчетен спад от над 18%, последван от 42% намаление на приходите през 2016 г. Тази тенденция се запазва и през първо полугодие на 2017 г.
От разработените от „Стара планина холд“ сценарии за развитието на русенското предприятие в следващите 5 години, също не лъха особен оптимизъм за бъдещето. В най-реалистичния сценарий се залага 5% ръст на приходите от 2018 г., който обаче не е ясно откъде ще дойде, тъй като нови инвестиции не се предвиждат. В началото на 2017 г. е направена покупка на лизинг на 12 бр. плетачни машини и 1 бр. машина за зашиване на чорапи, което се очаква да е достатъчно за следващите 5 години.
Според същия реалистичен сценарий „Фазан“ ще завърши на загуба със 175 хил. лева тази година и ще излезе на малък плюс чак през 2020 г. Така, ако заложеният ръст на приходите и разходите се осъществи според плановете, през 2022 г. предприятието ще има нетна печалба от 142 хил. лева. 
„Фазан“ АД е първата чорапена фабрика в България, създадена през 1927 г. 
По линия на първата вълна на масовата приватизация през 1996 г. държавата продава мажоритарния пакет от 67% от дружеството. Акционери стават няколко приватизационни фонда, но основният пакет се придобива от „Централен фонд холд“, понастоящем „Стара планина холд“. В началото на 1997 г. държавата продава още 25% от капитала на работническо-мениджърското дружество /РМД/ „Фазан 96“. По-късно капиталът на текстилното дружество е увеличен, в резултат на което контролен пакет придобива „Стара планина холд“ АД. Акциите на РМД се предлагат на фондовата борса чрез смесен закрит аукцион.
В първите години след приватизацията си в периода 1998-1999 г. дружеството натрупва значителни загуби. По-късно разходите за производството се оптимизират и следва период, в който „Фазан“ отчита положителен финансов резултат, като през 2003 г., окончателно се покриват натрупаните преди това загуби. 
Към 90 годишнината си дружеството има възможен производствен капацитет от 200 000 чифта месечно, базиран на 40 броя машини (всички с компютърно десениране в т.ч. 12 нововъведени през януари 2017 г.), които могат да задоволят широка гама от искания на настоящи и потенциални бъдещи клиенти в средния и средно висок клас чорапи.